REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.skriware.com

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na udostępnianiu treści strony internetowej www.skriware.com oraz czatu dostępnego na tej stronie.

Usługodawcą świadczącym usługę jest Skriware SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 21, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000933322, NIP: 5213687934, REGON: 360721812, adres elektroniczny: [email protected].

Definicje

Strona – strona internetowa www.skriware.com.

Czat – czat dostępny na Stronie.

Internauta – usługobiorca korzystający ze Strony i/lub Czata.

Skriware – podmiot wskazany w § 1 ust. 2

Regulamin – niniejszy regulamin.

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na udostępnianiu Strony oraz obsłudze Czatu.

Zawarcie Umowy

Internauta zawiera ze Skriware Umowę poprzez wejście na Stronę. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z opuszczeniem Strony.

Rozpoczęcie usługi polegającej na obsłudze Czatu następuje wraz z wysłaniem przez Internautę wiadomości na Czacie. Jej świadczenie zostaje zakończone wraz z zakończeniem konwersacji na Czacie

Rodzaje i zakres świadczonych usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi, które obejmują:

• udostępnianie treści Strony;

• obsługa Czatu, to jest udostępnianie go na Stronie i odpowiedź na pytania zadawane przez Internautę na Czacie;

• rozpatrywanie reklamacji składanych przez Internautę.

Warunki świadczenia usługi

Internauta zobowiązany jest do korzystania ze Strony i Czatu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Internauta zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Internautę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Usługi wskazane w § 4 są udostępniane wyłącznie online na Stronie.

W związku z udostępnianiem usług wyłącznie online, Internauta akceptuje konieczność samodzielnego zapewnienia sobie na własny koszt i odpowiedzialność dostępu do internetu, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania umożliwiającego korzystanie ze Strony i Czatu. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony i Czatu są następujące:

• połączenie z siecią internet;

• jedna z następujących przeglądarek internetowych w jej najnowszej lub bezpośrednio poprzedzającej najnowszą wersji: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera;

• sprzęt komputerowy umożliwiający spełnienie wymogów z poprzednich punktów.

Postępowanie reklamacyjne

Internauta ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z usług mailowo na adres: [email protected] lub z wykorzystaniem Czatu.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna spełniać następujące minimalne wymogi:

• pozwolić na identyfikację tożsamości Internauty ją składającego;

• zawierać zrozumiały opis problemu będącego podstawą reklamacji.

Skriware rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, poprzez poinformowanie składającego reklamację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji.

Własność Intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Skriware. Internauta ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Skriware, będącą następstwem użycia zawartości Strony bez zgody Skriware.

Odpowiedzialność

Skriware nie ponosi odpowiedzialności wobec Internauty lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych na Stronie lub przekazanych Internaucie w konwersacji na Czacie.